AVIZ

 

Primăria comunei Mănoileşti raionul Ungheni, anunță concurs pentru ocuparea funcției de bibliotecar al Bibliotecii Publice din s. Rezina și biblioteca publică Mănoilești.

 

Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Primăriei comunei Mănoileşti care va conține următoarele acte:
1) formularul de participare la concurs
2) copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
3) copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
4) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
5) planul managerial de dezvoltare a bibliotecii pentru 3 ani.

 

Condiții de participare la concurs:
1) studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării sau studii superioare în alte domenii. Candidatul cu studii superioare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, precum şi candidatul cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, este în avantaj;
2) experienţa de muncă cel puţin 2 ani;
3) capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă;
4) capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
5) posedarea cunoştinţelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
6) posedarea limbii de stat;
7) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

 

Scopul funcției: Execută activități pentru realizarea misiunii, obiectivelor și funcțiilor bibliotecii publice.

 

Sarcinile de bază ale funcției:
1) Asigurarea accesului la informație, cunoaștere și învățare pe parcursul vieții;
2) Asigurarea accesului la dezvoltarea culturală și socială, la recreere, la tehnologiile informaționale și la cunoștințe necesare pentru utilizarea acestor tehnologii;
3) Contribuirea la păstrarea, valorificarea și promovarea istoriei localității;
4) Asigurarea rolului de centru public de acces gratuit la rețeaua internet tuturor membrilor comunității.

 

Bibliografia concursului.
· Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2004
· Legea cu privire la biblioteci nr.160/2017
· Lege privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011
· Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
· Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale · Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
· Ordin nr. 291 din 10.03.2020, Cu privire la promovarea lecturii
· Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul MECC RM nr.186/2019
· Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova (aprob. prin ordinul din 13.01.2016 al Ministerul Culturii al Rep. Moldova)
· Regulament privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin Ordinul MECC RM nr.748/2019
· Regulament privind serviciile prestate de bibliotecile publice
· Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (aprob. prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2014 Moldova)
· Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020” (aprob. prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 Rep. Moldova)
· Strategia de consolidare si modernizare a retelei bibliotecilor publice-teritoriale. 2017- 2020 (aprob. prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.187/2017)

 

Dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, la secretarul comisiei de concurs, prin poştă sau în formă electronică, în format PDF sau JPG, prin e-mail, la adresa electronică primariamanoilesti@gmail.com.

Termenul limită de depunere a actelor pînă la data de 4 martie 2024.

Informații suplimentare la numărul de telefon: 023673236,

persoana responsabilă de primirea documentelor, Moraru Margareta, secretar al comisiei, tel. 079396233.